Ποιοί είμαστε / About us

Η Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης ξεκίνησε το ταξίδι της στα μέσα του 2010. Σύντροφοι και συντρόφισσες από την Αθήνα και τον Πειραιά δημιούργησαν ένα συλλογικό πεδίο αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης για την προώθηση του αγώνα ενάντια στο μιλιταρισμό, τις δομές και τις εκφάνσεις του. Με κατεύθυνση την καθολική ρήξη με τις μιλιταριστικές αξίες, τα εθνικά ιδεώδη, την κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα, όχι μόνο στις δομές όπου συγκροτούνται αλλά και στις απολήξεις τους στις ατομικές και κοινωνικές συνειδήσεις.

Η ολική άρνηση στράτευσης δεν είναι για εμάς ούτε το μέσο, ούτε και ο σκοπός. Είναι μία στάση ζωής που συνενώνει και τα δύο για την εμβάθυνση της σύγκρουσης με την εξουσία και την αναδόμηση σχέσεων αλληλεγγύης μακριά από πλαστούς διαχωρισμούς και ταξικές, εθνικές, έμφυλες και φυλετικές ιεραρχήσεις. Μακριά από τα δίπολα των ηρώων και των δειλών, των πρωτοπόρων και των ακολουθητών, του πολέμου και της ειρήνης, των ρεαλιστών και των ονειροπόλων.

Η άρνηση της στρατιωτικής θητείας, ομοίως, δεν είναι ούτε η αρχή, ούτε το τέλος της στάσης μας. Είναι μία ξεκάθαρη, ανοιχτή και κομβική στιγμή αντιμιλιταριστικής μάχης και κοινωνικής διάχυσης των απελευθερωτικών προταγμάτων που αντιμάχονται τις πιο αυταρχικές γραμμές της εξουσίας. Η αντιμιλιταριστική δράση δεν κορυφώνεται στην άρνηση θητείας, όσο και ο μιλιταρισμός στο θεσμό της υποχρεωτικής θητείας. Τι καλύτερη απάντηση όμως θα μπορούσαν να αντιτάξουν οι «από κάτω» στους καταπιεστές τους όταν οι τελευταίοι τους υποχρεώνουν να θητεύσουν στην υποτέλεια και την τυφλή υπακοή, αν όχι την ολική άρνηση στράτευσης;

Δεν θέλουμε και δεν ξέρουμε πώς να αποφύγουμε γενικά τον στρατό. Ανιχνεύουμε και ανοίγουμε δρόμους αντιμιλιταριστικής αμφισβήτησης και αλληλεγγύης για μία απελεύθερη κοινωνία. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για μία κοινωνία χωρίς δομές και σχέσεις εξουσίας, πόσο μάλλον για την άρνηση όλων των στρατών και του κάθε συστήματος το οποίο αυτοί προστατεύουν και από το οποίο φτιάχνονται.

.

.

About us

The initiative for total army objection of army started its journey in mid 2010. Comrades from Athens and Piraeus have created a collective field of self-organization and solidarity to promote the struggle against militarism, its structures and its expressions, in a direction of a universal breach with the militaristic values, the national ideals, state and capitalist barbarism, not only in the structures in which they form, but also in their endings to the individual and social consciences.

For us, total army objection is neither the means nor the purpose. It is a life stance that unites both, to deepen the conflict with power and restructuring solidarity relations away from fake divisions and class, national, gender and racial hierarchies. It stays away from the dipoles of heroes and cowards, pioneers and followers, war and peace, realists and daydreamers.

Similarly, the objection of military service, is neither the beginning nor the end of our stance. It is a clear, open and pivotal moment of anti-militaristic battle and social diffusion of the liberatory imperatives that fight the most authoritarian lines of power. The anti-militaristic action does not culminate at the denial of military service, just as militarism at the institution of compulsory military service. But what better answer could be opposed from  the “oppressed” to the oppressors, when the latter oblige them to incumbent in subjection and blind obedience, if not the total objection of military service?

Generally, we do not want and do not know how to avoid the army. We detect and create paths of anti-militaristic questioning and solidarity, towards a free society. We look to and fight for a society without structures and relations of power, let alone for the denial of all armies and any system they protect and creates them.